Polityka Prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TRANSDŹWIG ZAWADZCY SP. J.

1. CO TO JEST RODO?

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, mającego zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

2. W JAKIM CELU RODO JEST WPROWADZONE?

Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

3. CZY MUSZĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ Z TRANSDŹWIG ZAWADZCY SP.J. LUB COŚ ZROBIĆ W SPRAWIE RODO?

Nie trzeba kontaktować się z TRANSDŹWIG ZAWADZCY SP.J.. Wystarczy zapoznać się z poniższą Polityką przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako ‘’RODO’’) stosowanego od 25 maja 2018r informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako ‘’dane’’)a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

4. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH I Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych  jest TRANSDŹWIG ZAWADZCY SP.J., z siedzibą w Augustowie przy ulicy Wypusty 7, z którą można skontaktować się :

-pisemnie, kierując korespondencję pod adres: TRANSDŹWIG ZAWADZCY SP.J., Magdalena Rogińska, 16-300 Augustów, ul. Wypusty 7

-telefonicznie pod numerem telefonu: 87/643-10-60

-e-mailowo, pod adresem: daneosobowe@transdzwig.pl, oraz w inny sposób wskazany na stronie internetowej : www.transdzwig.pl

5. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych 

Robimy to ponieważ wypełniamy:

-zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1b RODO)

- obowiązki prawne (art.6 ust.1c RODO)

-zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust.1e RODO)

Oznacza to, że dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w celu realizacji usług, które są świadczone przez naszą firmę, lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.

Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez spółkę działalności dotyczącej: sprzedaży części nowych i używanych, kasacji pojazdów, Stacji Kontroli Pojazdów, warsztatu naprawczego, wynajmu dźwigów i innych sprzętów, świadczenia usług pomocy drogowej oraz pomocy ASSISTANCE PZU.

Jako spółka podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. ustawodawstwa podatkowego,  przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego oraz innym wymogom regulacyjnym. Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.

Bardzo istotne jest to, że:

Przetwarzamy dane jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę (art. 6 ust.1f RODO)

Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1a RODO), udzielonej w określonych celach np. przesyłanie danych w celu marketingowym

Państwa zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:

-do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach w których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE?

Państwa dane będą przekazywane do Biura Rachunkowego, w związku z umową dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych naszej firmy. 

Dane dotyczące działu kasacji pojazdów, będą przekazywane do TRANSDŹWIG ZAWADZKI SP.J., na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umowy współpracy.

7. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE (PRZECHOWYWANE) PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 5, tj:

- w zakresie realizacji zawartej z naszą firmą umowy- do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na naszej firmie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów-do czasu wypełnienia tych obowiązków przez naszą firmę, 

-w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie, 

- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU, ABY DANE BYŁY ODPOWIEDNIO CHRONIONE?

Mają Państwo prawo:

- żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

- wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

- żądać przeniesienia  dostarczonych naszej firmie przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia  i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od naszej firmy,  Państwa danych w ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa naszej firmy, 

- wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO

9. CZY MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ DANE?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z naszą firmą, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z naszą firmą. Większość przetwarzanych przez naszą firmę danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta.